15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, TP.HCM
84838650921
vanphong@damsenpark.vn

Thông tin đại hội cổ đông

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC 29/05/2024
Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 28/05/2024
Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Báo cáo thường niên năm 2023
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024
Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2024
Giải trình Báo Cáo Tài Chính quý 1 năm 2024
Báo Cáo Tài Chính quý 1 năm 2024
Giải trình quyết định số 231/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công văn 41 V.v giải trình số liệu trước và sau kiểm toán về BCTC năm 2023
Công văn 40 V.v giải trình ý kiến kiểm toán về BCTC năm 2023
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
Nghị quyết HĐQT số 02 ngày 29/03/2024
Thông báo số 04 V.v thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đăng ngày 29/02/2024)
Nghị quyết số 01 ngày 29/02/2024
Báo cáo quản trị năm 2023
Giải trình Báo Cáo Tài Chính quý 4 năm 2023
Báo Cáo Tài Chính quý 4 năm 2023
Thông báo ký hợp đồng với Công viên nước Đầm Sen 03/11/2023
Nghị quyết số 07 ngày 02/11/2023
Giải trình Báo Cáo Tài Chính quý 3 năm 2023
Báo Cáo Tài Chính quý 3 năm 2023
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Bổ nhiệm ông ông Hoàng Văn Bá chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 21/09/2023
Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Quốc Anh từ ngày 20/09/2023
Nghị quyết số 06 ngày 20/09/2023
Nghị quyết số 05 ngày 20/09/2023
Giải Trình nguyên nhân chậm CBTT của BCTC
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2023
Giải Trình Ý Kiến Kiểm Toán BCTC 6 tháng đầu năm 2023
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2023
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023
Giải trình Báo Cáo Tài Chính quý 2 năm 2023
Báo Cáo Tài Chính quý 2 năm 2023
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC 29/05/2023
Nghị quyết số 04 ngày 25/05/2023
Giải trình nguyên nhân lỗ BCTC quý 1 năm 2023
Giải trình Báo Cáo Tài Chính quý 1 năm 2023
Báo Cáo Tài Chính quý 1 năm 2023
Giải trình việc chậm công bố giải trình BCTC 2022
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản ĐHĐCĐ năm 2023
Giải trình nguyên nhân lỗ BCTC kiểm toán năm 2022
Giải trình ngoại trừ 3 năm DSP
Báo cáo thường niên năm 2022
Giải trình ý kiến kiểm toán về BCTC năm 2022
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2022
Báo Cáo Tài Chính kiểm toán năm 2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023
Thông báo số 07 V.v thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 (đăng ngày 21.2.2023)
Nghị quyết số 02 ngày 20/02/2023
Nghị quyết số 01 ngày 20/02/2023
Giải trình BCTC quý 4 năm 2022
BCTC quý 4 năm 2022
Báo cáo quản trị năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2022
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính quý 3 năm 2022
Báo Cáo Tài Chính quý 3 năm 2022
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2022
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 đã được kiểm toán
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022
Nghị quyết số 09 ngày 21/07/2022
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính quý 2 năm 2022
Báo Cáo Tài Chính quý 2 năm 2022 DSP
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 14/07/2022
Nghị quyết số 08 ngày 14/07/2022
BCTC đã kiểm toán 2021
Nghị quyết số 07 ngày 28/06/2022
Nghị quyết số 06 ngày 28/06/2022
Nghị quyết số 05 ngày 10/05/2022
Nghị quyết số 04 ĐHĐCĐ ngày 06/05/2022
Biên bản ĐHĐCĐ năm 2022
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022
Nghị quyết số 3 ngày 14/04/2022
BCTC đã kiểm toán 2021
Giải trình BCTC năm 2021
Thông báo số 11 V.v thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng ngày 08/03/2022)
Công văn 10 V.v xin gia hạn Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022
Nghị quyết số 2 ngày 07/03/2022
Báo cáo quản trị năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2021
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Điều lệ Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ
Nghị quyết số 1 ngày 12/1/2022
Nghị quyết số 1 ngày 4/1/2022 – BKS
Nghị quyết số 15 ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2021
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Nghị quyết số 14 ngày 16/12/2021
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 (đăng ngày 29/11/2021)
Thông báo số 47 V.v thực hiện quyền tham dự DHDCD năm 2021 (đăng ngày 29/10/2021)
Nghị quyết số 13 ngày 29/10/2021
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2021
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2021
Nghị quyết số 12 ngày 01/10/2021
Nghị quyết số 11 ngày 01/10/2021
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021
Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ngày 08/09/2021)
Nghị quyết số 10 ngày 07/09/2021
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 đã được kiểm toán
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PWC 21/07/2021
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2021
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2021
Nghị quyết số 09 ngày 20/07/2021
Công văn tạm hoãn ĐHCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết số 08 ngày 21/06/2021
Tài Liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo về thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 (đăng ngày 15/05/2021)
Nghị quyết số 07 ngày 14/05/2021
Nghị quyết số 06 ngày 14/05/2021
Nghị quyết số 05 ngày 12/05/2021
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2021
Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Nghị quyết số 04 ngày 05/04/2021
Công văn 09 V.v xin gia hạn Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính năm 2020
Báo cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2020
Thông báo 06 về thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 11/03/2021
Nghị quyết số 03 ngày 11/03/2021
Nghị quyết số 02 ngày 01/03/2021
Nghị quyết số 01 ngày 29/01/2021
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn năm 2020
Báo cáo quản trị năm 2020
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2020
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2020
Nghị quyết số 08 ngày 22/10/2020
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2020
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 đã được kiểm toán
Thông báo chi trả cổ tức 2019 – DSP
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2020
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2020
Nghị quyết số 07 ngày 07/07/2020
Thông báo số 100 V.v ngày thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PWC 06/07/2020
Nghị quyết số 06 ngày 01/07/2020
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2020
Tài Liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020
Thông báo số 20 V.v thực hiện quyền tham dự DHDCD năm 2020 (đăng ngày 08/05/2020)
Nghị quyết số 04 ngày 08/05/2020
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2020
Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Công văn số 2262 V.v xin gia hạn thời gian Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020
Công văn 11 V.v xin gia hạn Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020
Báo cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2019
Nghị quyết số 03 ngày 27/03/2020
Thông Báo Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020 (đăng ngày 10/03/2020)
Nghị quyết số 02 ngày 20/02/2020
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2019
Báo Cáo Quản Trị năm 2019
Nghị quyết số 01 ngày 17/01/2020
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2019
Nghị quyết số 10 ngày 19/10/2019
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 đã được kiểm toán
Thông báo chi trả cổ tức
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PWC
Danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 – DSP
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2019
Thông báo số 91 V.v ngày thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018
Nghị quyết số 09 ngày 17/07/2019
Nghị quyết số 08 ngày 15/07/2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2019
Tài liệu ĐHCĐ 2019
Nghị quyết số 06 ngày 12/06/2019
BCTC quý 1.2019 DC
Báo cáo thường niên năm 2018 DC
BCTC đã kiểm toán 2018 DC
Nghị quyết số 05 ngày 27/05/2019
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 (đăng ngày 22/05/2019)
Nghị quyết số 04 ngày 22/05/2019
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019
Báo Cáo Tài Chính Quý 1 năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Công văn số 12 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội
Thông báo số 11 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại Hội
Nghị quyết số 03 ngày 11/04/2019
BCTC đã kiểm toán 2018
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 (đăng ngày 18/03/2019)
Nghị quyết số 02 ngày 18/03/2019
Báo Cáo Quản Trị năm 2018
Quyết Định xử phạt vi phạm hành chính
Giải Trình Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2018
Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2018
Nghị quyết số 01 ngày 18/1/2019
Thông báo hoàn thành việc mua cổ phiếu Công ty Cổ Phần DVDL Phú Thọ (DSP)
Thông báo giao dịch cổ phiếu DSP
Nghị quyết HDQT số 6 ngày 26.10.2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3 năm 2018
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 năm 2018
Tóm tắt thông tin Công ty Đại chúng
Thông báo số 1219 chấp thuận giao dịch Upcom DSP ngày giao dịch 17.10.18
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Điều lệ Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018 đã được kiểm toán
Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018 (đăng ngày 09/08/2018)
Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Năm 2018
Nghị Quyết HĐQT Số 5 ngày 26/07/2018
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 năm 2018
Công bố ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC 2018
Công bố quyết định chấp nhận giao dịch sàn chứng khoán Upcom
Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 06/06/2018 Nghi-quyet-HĐQT-so-04-ngay-6.6.2018
Thông báo đăng ký tài khoản nhận cổ tức
Nghị quyết HĐQT số 3
Báo cáo thường niên năm 2017
Biên bản Đại hội Cổ đông năm 2018
Nghi-quyet-DHCD-2018
Báo cáo Tài chính Q1-2018
Tài liệu ĐHCĐ 2018
BCTC đã kiểm toán 2017
Giải trình BCTC năm 2017
Nghị Quyết HĐQT số 02 ngày 09/03/2018
Thông báo số 035 ngày 09/03/2018
Báo Cáo Quản Trị năm 2017
Nghị Quyết HĐQT số 1 ngày 25/01/2018
Nghị quyết số 14 ngày 22.11.2017
Báo Cáo Tài Chính Quý IV năm 2017
Nghị quyết số 13 Ngày 06.11.2017
Báo Cáo Tài Chính Quý III năm 2017
Nghị quyết số 12 Ngày 27.9.2017
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 11/2017/HĐQT
Thông báo 195/TB-HĐQT về “Mở tài khoản và lưu ký chứng khoán”
Thông báo 191/TB-HĐQT về lưu ký cổ phiếu
Nghị quyết HĐQT số 10/2017/HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 09/2017/HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 08/2017/HĐQT
Nghị quyết HĐQT số 07/2017/HĐQT
Báo cáo thường niên năm 2016
Thỏa ước lao động tập thể 2017
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 06/2017/HĐQT/NQ
Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2016
Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
Tờ trình thông qua Kế hoạch năm 2017
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017
Tờ trình di dời trụ sở chính
Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
Tờ trình niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
Báo cáo Tổng kết năm 2016 và Kế hoạch năm 2017
Nghị quyết HĐQT số 05/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết HĐQT số 04/2017/HĐQT/NQ
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Chương trình Đại hội Cổ đông ngày 21/04/2017
Mẫu tham dự và ủy quyền họp ĐHCĐ
Báo cáo Tài chính năm 2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông cuối cùng ngày 22/03/2017
Nghị quyết HĐQT số 03/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết HĐQT số 02/2017/HĐQT/NQ
Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 28/02/2017
Nghị quyết HĐQT số 01/2017/HĐQT/NQ
Nghị quyết số 12 ngày 27.9.2017 2